ژله فیلد خاکی BFC


ژله فیلد خاکی-1.pdf      ژله فیل خاکی-2.pdf

این نوع کابل در شبکه های مخابراتی برای کابل مشترکین از 10 زوج تا 1800 زوج جهت کاربرد بصورت دفن مستقیم در زیر خاک استفاده می گردد. 

این نوع کابلها معمولاً از کافو تا پست نصب شده و قطر هادی آن عموما mm 4/0 تا mm 6/0 می باشد. 

* سایر سایزهای مورد درخواست مشتری قابل تولید می باشد. کمی صبر کنید...
موردی برای نمایش وجود ندارد.

دسته‌بندی