کابل هوایی مهاردار SSC


هوایی مهاردار f.pdf    هوایی مهاردار s.pdf

این نوع کابلها در شبکه های محلی و روستایی بصورت نصب بر روی تیرهای نگهدارنده استفاده می گردد. با توجه به کاربرد این نوع کابلها تعداد زوجهای بکار رفته در کابل کم و حداکثر 200 زوج می باشد. 

سیم مهار بکار رفته شامل 7 رشته فولاد گالوانیزه تابیده شده بوده که بصورت موازی با هسته کابل قرار می گیرد و بنابر این سطح مقطع این کابل به شکل 8 می باشد. 

* سایر سایز های مورد درخواست مشتری قابل تولید می باشد. 
کمی صبر کنید...
موردی برای نمایش وجود ندارد.

دسته‌بندی